Ecoline Wash sanificazione interni a vapore e lavaggio a domicilio

Această informare este furnizată, în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, tuturor persoanelor care interacționează cu serviciile web Ecoline Wash di Michele Manara, accesibile online pornind de la adresa: www.ecolinewash.com. Informarea se inspiră și din Recomandarea nr. 2/2001 adoptată de autoritățile europene pentru protecția datelor personale, reunite în cadrul Grupului înființat de art. 29 din directiva nr. 95/46/CE, la data de 17 mai 2001 pentru stabilirea cerințelor minime privind colectarea de date personale on-line și, în special, a modalităților, timpilor și naturii informațiilor pe care operatorii de date cu caracter personal trebuie să le furnizeze utilizatorilor când aceștia se conectează la pagini web, indiferent de scopurile conectării.

Operatorul de date cu caracter personal
Operatorul de date cu caracter personal este ECOLINE WASH DI MICHELE MANARA – Nr. de înreg. în scopuri TVA 02671780340 – cu sediul în Via L. Borsari, 5/A – 43126 Parma (PR) – Tel. 0521 291272 – email info@ecolinewash.com

Scopul Prelucrării
Utilizăm datele colectate pentru a răspunde la solicitările de informații și pentru a evalua eventualitatea unor viitoare afilieri. Datele sunt colectate, conform indicațiilor cuprinse în legislația de referință, cu referire în special la măsurile de securitate prevăzute de GDPR (art. 32) și sunt prelucrate prin instrumente informatice, manuale și automate și cu o logică corelată strict cu obiectivele indicate și în orice caz, astfel încât să garanteze securitatea și confidențialitatea acestor date.

Modalitățile de Prelucrare
Datele personale sunt prelucrate cu instrumente automate și nu numai, pe durata de timp strict necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Acest site utilizează instrumente de localizare menite să identifice poziția utilizatorului exclusiv în scopul de a oferi indicații cu privire la cel mai apropiat sediu Ecoline Wash. Sunt respectate măsuri specifice de siguranță pentru a preveni pierderea datelor, utilizările ilicite sau incorecte și accesul neautorizat.

Tipuri de date prelucrate
Date privind navigarea
Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestui site web preiau, în timpul utilizării lor obișnuite, unelte date personale a căror transmitere se realizează implicit în timpul utilizării protocoalelor de comunicare pe Internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile vizate identificate, dar care, prin natura lor ar putea, prin elaborări și asocieri cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Din această categorie de date fac parte adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului transmis de server (cu succes, eroare, etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate doar în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a controla funcționarea corectă a acestuia, și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru stabilirea răspunderii în cazul unor presupuse infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei eventualități, în prezent datele privind contactele web nu rămân în sistem mai mult de șapte zile.

Date furnizate în mod voluntar de utilizator
Transmiterea facultativă, explicită și voluntară de mesaje de poștă electronică la adresele indicate în acest site implică preluarea ulterior a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și a altor eventuale date personale incluse în mesaj.

Cookie
Pentru prelucrarea modulelor Cookie vă invităm să citiți Informarea detaliată.

Caracterul facultativ al furnizării datelor
Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea prelucrărilor necesare furnizării serviciilor oferite (eventualul refuz de a le furniza în vederea furnizării serviciului face imposibilă utilizarea serviciului în cauză).

Păstrarea datelor
Păstrarea datelor personale se va realiza pe format de hârtie și/sau în format electronic/informatic și pe durata de timp cerută de scopurile pentru care au fost colectate.
Așadar:

  • datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Operator și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării;
  • datele personale colectate în scopuri legate de un interes legitim al Operatorului vor fi păstrate până la îndeplinirea acestui interes. Utilizatorul poate obține și alte informații privind interesul legitim urmărit de Operator, în secțiunile corespunzătoare ale acestui document sau contactând Operatorul;
  • când prelucrarea se realizează cu consimțământul Utilizatorului, Operatorul poate păstra Datele Personale pe o perioadă mai îndelungată, până când consimțământul va fi revocat. În plus, Operatorul ar putea fi obligat să păstreze datele personale pe o perioadă mai îndelungată, în baza unei obligații legale sau a unui ordin emis de o autoritate;
  • al sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse.

Comunicare și diseminare
Datele pe care le colectăm nu sunt „diseminate” de noi, prin acest termen înțelegându-se faptul de a le comunica unor subiecți neidentificați, prin orice modalitate, chiar și prin punerea lor la dispoziție sau prin oferirea acestor date spre consultare.
Datele personale ale persoanei vizate vor putea fi în schimb „comunicate” de noi, prin acest termen înțelegându-se aducerea lor la cunoștința unuia sau mai multor subiecți determinați, în conformitate cu următorii termeni:

  • subiecților din cadrul structurii noastre însărcinați cu prelucrarea datelor;
  • subiecților care pot accesa datele în virtutea dispozițiilor legale sau ale legislației comunitare, în limitele prevăzute de lege;
  • subiecților care au nevoie să acceseze datele în scopurile auxiliare raportului existent, în limitele strict necesare desfășurării sarcinilor auxiliare care le-au fost încredințate;
  • subiecților care sunt consultanți ai noștri, în limitele necesare desfășurării sarcinilor care le revin în raport cu noi, denumiți Persoane Împuternicite cu Prelucrarea Datelor de Operator. Lista actualizată a Persoanelor Împuternicite va putea fi solicitată în orice moment Operatorului de date cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate
Subiecții la care se referă datele cu caracter personal, au dreptul în orice moment de a obține confirmarea existenței sau nu a acestor date și de a cunoaște conținutul și originea lor, de a verifica caracterul exact sau de a solicita completarea, actualizarea sau rectificarea acestora (art. de la 12 la 22 din Regulamentul UE 2016/679). În conformitate cu legislația menționată mai sus, au dreptul de a solicita revocarea consimțământului exprimat, chiar și cu referire la anumite date specifice, în orice moment, și de a depune o reclamație oficială la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – Piazza di Monte Citorio, 121, Roma.

Modificări la informarea privind politica de confidențialitate
Operatorul de date cu caracter personal își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment acestei politici de confidențialitate. Vă rugăm așadar să consultați regulat această pagină, urmărind data ultimei modificări indicată în partea de jos. În cazul în care modificările vizează prelucrările a căror bază juridică o reprezintă consimțământul, Operatorul va trebui să obțină din nou consimțământul Utilizatorului,